Oznámení veřejnou vyhláškou

Zpět na výpis

přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/34410, III/34413, III/3441, II/344, II/351 a dotčených místních komunikacích v obci Kojetín a na objízdné trase, dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení (DIO). Umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno na stavební akci
„Zásobování vodou a odkanalizování obce Kojetín" - III. a IV. etapa, k označení dopravního omezení v obci Kojetín.